Svensk högskola är den största statliga verksamheten i Sverige. Med en omsättning på 67 miljarder kronor utgjorde den 1,6 procent av bruttonationalprodukten 2015 enligt Universitets- och kanslersämbetets årsrapport. Av de 404 000 hel- och deltidsstuderande var en betydande andel beroende av studiemedel för att tillvaron som student skulle gå ihop.

I dag krävs studier på minst 50 procent av heltid (halvfart) för att en student skall kvalificera sig för studiemedel.

Vi anser att det bör införas en möjlighet att ta ut studiemedel för studier även för den som läser på 25 procent av heltid (kvartsfart).

Artikelbild

| Saga Bowallius

Även studiemedlet skulle då motsvara 25 procent av det för heltid.

1. För det första skulle vårt förslag öka friheten för Sveriges studenter, eftersom valmöjligheterna när det kommer till utnyttjandet av studiestödet skulle öka.

Alla människor är inte stöpta i samma form och har inte samma förutsättningar eller behov när det kommer till ekonomi och högre utbildning. Vissa människor behöver fullt studiestöd medan andra – trots att de studerar heltid – nöjer sig med mindre. Då vore det förnuftigt att ha ett system som är flexibelt och tar ett större avstamp i individens behov snarare än normen.

2. En annan anledning till att införa studiemedel på kvartsfart är att det nuvarande systemet är inkonsekvent.

Att samma kurs ger olika möjligheter till försörjning beroende på studietakt är motsägelsefullt, eftersom den tar lika mycket tid att fullfölja och ger individen samma kunskaper och färdigheter. Ett mer konsekvent system är både lättare att förstå och mer rättvist.

3. En tredje anledning att ändra det nuvarande systemet är att det dessutom skulle öka möjligheten till utbildning för de som inte annars hade studerat.

Detta gäller de som vill utbilda sig parallellt med annan sysselsättning, men som inte har den ekonomiska möjligheten att minska 25 procent på sin ordinarie sysselsättning. Den ändring som vi föreslår skulle därför öka möjligheterna för dem som annars inte hade studerat att studera på deltid, vilket är önskvärt både för individen i sig och för samhället i stort.

Finns det risker med att vårt förslag skulle missbrukas? Det finns alltid risker med att människor som inte behöver studiestöd ändå väljer att ta ut det på grund av den förmånliga räntan, jämfört med konventionella lån. Genom att använda fribeloppet, det vill säga den högsta inkomst som studerande får ha för att kvalificera sig för studiemedel, kan dock sådana risker minimeras. Det är också viktigt att komma ihåg att antalet veckor som studiemedel kan tas ut är begränsat.

Vi liberaler anser att det alltid är eftersträvansvärt att ge individen större frihet över sitt liv. Detta gäller självklart även inom högskolepolitiken. Genom ett mer flexibelt studiemedelssystem ökar friheten och möjligheterna för individen att kunna utforma både studier och studiemedlet på ett sätt som passar för just den enskilda individen. På så sätt gynnas både individen och samhället av möjligheten att ta ut studiestöd för kvartsfart.

Per Aronsson, riksstyrelseledamot Liberala studenter
Saga Bowallius, distriktsordförande, Liberala ungdomsförbundet, Storstockholm