Debatten kring den så kallade SIT-metoden, som går ut på att bekämpa mygg genom utplantering av sterila mygghannar, går vidare. Anders Lindström, insektsforskare vid Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, tillbakavisar de uppgifter som gett gällande att SVA helt skulle ha avfärdat metoden för bekämpning av översvämningsmygg vid Nedre Dalälven.

– Det jag har förmedlat är att jag hyser betänkligheter gällande SIT-metoden för den här myggarten. Huvudskälet är att det inte forskats om saken och att det underlag som tagits fram av Biologisk myggkontroll saknar vissa fakta, vilka jag har efterfrågat men utan resultat, säger han.

Rent konkret efterfrågar Lindström ett större helhetsgrepp kring den pilotstudie gällande SIT-metoden som Biologisk myggkontroll gett förslag på. Han menar att det behövs en mer storskalig redogörelse för hur en eventuell framtida bekämpning med SIT-metoden ska fungera i ett scenario med användning av metoden i hela Nedre Dalälven-området.

– Metoden har på andra håll i världen använts mot andra myggarter och oftast i begränsad omfattning. Hur det ska gå till att skala upp detta till hela Dalälvenområdet, på 11 000 hektar och med oändliga mängder mygg, känns osäkert och ännu har jag inte sett någon egentlig plan på hur det ska gå till, menar Anders Lindström som poängterar att man hittills inte lyckats få den aktuella översvämningsmyggan förökad i labbmiljö.

– Innan det lyckas känns det märkligt att prata om en framtida uppfödning av hundratals miljoner hanmyggor i labb i Thailand, säger han.