Det framgår av en studie som efter i genomsnitt fyra år följt upp 211 kvinnor och män som opererats för extrem fetma vid Akademiska sjukhuset. Studien publiceras i facktidskriften Obsity Surgery.

– Vid extrem fetma ger den mer omfattande switchmetoden helt klart bäst chans till en rejäl viktnedgång, men för att patienterna ska kunna göra ett informerat val av operationsmetod är det viktigt att de också känner till riskerna, säger Magnus Sundbom, överläkare vid Akademiska sjukhusets kirurgiska klinik och adjungerad professor vid Uppsala universitet.

Den mest använda fetmaoperationen kallas för gastric bypass, men för de allra fetaste personerna erbjuds även den mer omfattande switchmetoden som alternativ (se grafik som visar hur metoderna fungerar). Över hälften av patienterna i studien hade valt att opererats med switch-metoden.

Artikelbild

Uppföljningen visar att BMI-värdena för kvinnorna och männen som opererats med switch hade minskat med i genomsnitt hela 25 BMI-enheter, vilket var 9 BMI-enheter mer än för patienterna som opererats med gastric bypass.

– Så trots att patienterna i switch-gruppen före operationen hade haft den allra mest extrema fetman var vid uppföljningen andelen fortsatt feta patienter betydligt lägre bland dem än i gruppen som opererats med gastric bypass, säger Magnus Sundbom.

Fetma ökar risken för flera sjukdomar, däribland diabetes och så kallad sömnapné med upprepade andningsuppehåll under sömnen. Efter operationen sjönk förekomsten av diabetes och sömnapné rejält i båda grupperna. Minskningen av diabetes var dock större i switch-gruppen.

Priset för dessa mer uttalat positiva effekter i switch-gruppen var mer biverkningar, framför allt i form av diarréer och gaser i magen. Stora besvär med biverkningar var dock ovanliga.

Artikelbild

| Magnus Sundbom.

– Biverkningar verkar inte heller ha påverkat hur patienterna skattade sin livskvalitet, som för de flesta förbättrades avsevärt efter operationen och lika mycket i båda grupperna, säger Magnus Sundbom.

I studien har forskarna använt ett internationellt bedömningsinstrument, BAROS, som väger samman effekterna på kroppsvikten, livskvaliteten, komplikationer och förändringar av sjukdomar som har samband med fetma.

– Utifrån BAROS hade betydligt fler patienter utmärkta resultat i switchgruppen och omvänt var andelen med sämre resultat lägre än bland patienterna som opererats med gastric bypass, säger Magnus Sundbom.