Den slutsatsen drar forskare vid bland annat Colombia university och Uppsala universitet i en studie som publiceras i den amerikanska vetenskapsakademins tidskrift PNAS.

– Vi är först i världen att visa att det går att nästan helt förhindra att luftföroreningar förändrar hur gener slås av och på. Fler och större studier behövs dock för att ta reda på om supplementering med B-vitamin kan skydda personer som bor på platser där de utsätts för höga halter av små luftpartiklar, säger docent Oskar Karlsson, forskare vid Uppsala universitet och Karolinska institutet.

Många studier har visat att höga halter av småpartiklar i luften är skadliga för hälsan, med ökar risk för hjärt-kärlsjukdomar, kol, lungcancer och flera andra sjukdomar.

Artikelbild

| Genpåverkan. Småpartiklar i bilavgaser och andra luftföroreningar ändrar föränmdrar hur gener slås på och av.

– De molekylära mekanismerna bakom luftföroreningarnas negativa hälsoeffekter är dock ofullständigt kända, liksom möjligheterna att förebygga dem på individnivå, säger Oskar Karlsson.

Den nya studien omfattar tio friska frivilliga personer som deltog i ett experiment där de under två olika betingelser utsattes för förorenad luft från en starkt trafikerad gata – en gång efter att under fyra veckor ha ätit kapslar med de tre B-vitaminerna folsyra, B6 och B12, och en gång efter att under lika lång tid ha ätit overksamma placebokapslar.

Efter att försökspersonerna under en timme utsatts för den förorenade luften togs blodprover för att i vita blodkroppar undersöka ett slags kemiska förändringar utanför själva dna-spiralen, så kallad metylering, som påverkar geners aktivitet. Också "cellernas energiverk", de så kallade mitokondrierna, undersöktes.

Skillnaderna mellan de två betingelserna var påtaglig. När försökspersonerna utsattes för luftföroreningar efter att ha ätit placebo uppmättes påtagliga kemiska förändringar i både mitokondrierna och metylering på flera platser i dna-spiralen i cellkärnan.

Artikelbild

Oskar Karlsson

– När personerna hade förbehandlats med B-vitaminer skedde däremot nästan inga sådana så kallade epigenetiska förändringar, säger Oskar Karlsson.

Enligt Världshälsoorganisationens beräkningar bor över 90 procent av jordens invånare på platser där halten av småpartiklar i luften överskrider det fastställda gränsvärdet.

– Viktigast av allt är förstås kraftfulla åtgärder för att få ner halterna av småpartiklar under dessa nivåer. Men innan detta uppnåtts kan kanske supplementering med B-vitaminer bli ett sätt att skydda personer, särskilt i starkt förorenade städer som Peking och Mexico City, säger Oskar Karlsson.