Ett liberalt engagemang förutsätter ständig fördjupning av demokratiska värden. En viktig framgångsväg tror vi liberaler är satsningar på kultur. Kultur betyder alltid ett möte med någon eller några och förstärks om man själv utövar kultur. I varierande former får demokratin sin styrka, uthållighet, fördjupning och näring genom exempelvis teater, bild, musik och sång. I dessa uttryck får friheten luft och vilja att söka nya vägar och utmaningar. Nya uttrycksformer liksom omtolkningar av gamla, skapar förutsättningar för att bryta eller ifrågasätta gamla tankemönster.

Denna liberala och demokratiska kultursyn är knuten till föreställningen om allmän tillgång till kultur.

En självklar slutsats är att satsning på kultur är en central uppgift för en liberal. Därför vill vi som företrädare för Liberalerna i Uppsala kommun presentera det vi menar behövs i Uppsalas kulturpolitik för att göra kulturen allmän. Ett första åtagande är att fortsatt satsa på unga. I skolans värld måste kultur finnas som ett naturligt inslag.

Vi vill därutöver ytterligare sänka trösklarna och vill som ett vallöfte driva frågan att första terminen i kulturskolan ska vara avgiftsfri.

På så sätt försvinner ytterligare ett hinder för den skolelev i grund- eller gymnasieskola som exempelvis vill lära sig spela ett instrument eller utvecklas inom ämnet bild. Denna ungdomssatsning kombineras med fortsatt satsning på bibliotekens roll. God tillgång till skolbibliotek och folkbibliotek är viktiga insatser för framtiden.

Vi vill ge det tydliga beskedet att Liberalerna ser positivt på idén om ett nytt konstmuseum.

Nya lokaler i ett centralt läge, blir ett stort men nödvändigt åtagande för kulturstaden Uppsala.

Liberalerna vill att Uppsala ansöker om att få bli europeisk kulturhuvudstad år 2029.

Uppsala är i många avseenden en unik kulturplats med intressanta moderna kulturinslag samtidigt med rötter i det förflutna som på flera sätt skapat det land som vi lever i nu. Ett europeiskt kulturhuvudstadsår är dock bara möjligt om en ansökan har det lokala kulturlivets och civilsamhällets stöd. Därför kommer vi som företrädare för Liberalerna att söka dialog med olika kulturverksamheter för att få ta del av kulturskaparnas synpunkter på en eventuell ansökan.

Att se hur kroppsliga uttryck får visa sin rikedom genom dans kräver goda lokaler.

Därför är en satsning på ett Dansens hus angelägen för det framtida kulturlivet i Uppsala.

Ett mer direkt sätt att stärka demokratin är en fortsatt satsning på ”Fredens hus” som är ett unikt museum i Sverige. Fredens hus behöver ökade resurser för uppsökande verksamhet och folkbildning. Att lösa konflikter med fredliga metoder är en central uppgift för kulturvårdande insatser. Kanske den viktigaste.

Kultur från olika länder och grupper möts på vår gästspelsscen ”Regina”. Här presenteras kultur i olika och tankeväckande former, men denna unika scen behöver rustas upp!

Vi får heller inte glömma våra seniorer och deras kulturtillvaro. Isolering och ensamhet bland äldre kan mötas med gemenskap med andra och eget skapande.

Ge därför exempelvis olika träffpunkter för seniorer ökade möjligheter till kulturaktiviteter.

Äldres välbefinnande och livslust får nytt bränsle genom kultur.

Det offentliga stödet till kulturen är viktigt, men inte det enda. Vi vill därför se ett ökat engagemang från Uppsalas näringsliv och enskilda medborgare att stödja kulturen.

Kultur är något som har ett värde i sig. Kultur är samtidigt ett erbjudande om att stärka vår samlevnadsform som vi kallar demokrati. Satsar vi på kultur är det att gynna det mest mänskliga uttrycket för fred, gemenskap och frihet.

När unga och gamla medborgare har ett brett och djupt kulturintresse motverkas sådana krafter som förordar diktatur och diskriminering.

Vi vill alla leva i ett samhälle med kultur som en viktig stöttepelare i det demokratiska bygget.