Uppsalas barn och unga måste matchas bättre mot arbetsmarknadens framtida behov. I dag underpresterar skolans elever oavsett vilket stadium de befinner sig i. Den rödgröna regeringen står för minskad valfrihet inom skolan, och skolresultaten har de senaste fyra åren rasat med farlig fart med den socialdemokratiska styrningen. I några av Uppsalas skolor, till exempel Gottsundaskolan, är så mycket som var tredje elev obehörig till gymnasiet.

Centerpartiet i Uppsala fokuserar på kvalitet och valfrihet, vilket skapar bättre förutsättningar för individanpassat lärande, möjligheten att välja bort en utbildning man faktiskt inte är intresserad av samt en möjlighet att välja en skola som håller hög kvalitet.

Den svenska skolan är trots individuella inriktningsbeslut, där man väljer utbildning, fast i ett tankesätt där individens enskilda behov inte beaktas tillräckligt. Det påverkar studieresultaten samt försämrar elevers intellektuella utveckling och konkurrenskraftiga förberedelse för arbetsmarknaden. Dåliga skolresultat indikerar att Sverige tappar – och kommer fortsätta tappa – kompetens och konkurrenskraft. Det här är en negativ utveckling som Centerpartiet vill bryta.

Artikelbild

Uppsala bär på ett bildningsarv vi ska vara stolta över. Centerpartiet vill att världen ska betrakta Uppsala som ett lysande exempel på en källa till kompetensutveckling och innovativa idéer i världsklass.

Vi ska leva upp till faktumet att vi är en av Sveriges mest välutbildade kommuner.

Arbetet med att värna bildningsarvet och förbättra skolan sker på alla stadier av skolgången, och resultat i grundskola och gymnasium, måste förbättras innan det är för sent.

Centerpartiet vill att ett så kallat aktivt skolval införs; i dag väljer många föräldrar att inte utnyttja möjligheten att välja skola anpassad efter barnets bästa.

Artikelbild

Unn Harsem

Hjälp med att välja den för barnet bästa skolan gör studierna roligare och skolresultaten bättre. Det aktiva valet kan samtidigt bidra till minskad segregation i samhället, då elever inte blir bundna till just skolorna nära hemmet.

Aktivt skolval betyder däremot inte att valfriheten inskränks – tvärtom! Vi vill engagera både föräldrar och barn att tidigt i livet hitta en studieinriktning och metodik som inspirerar till jobb och framtida utveckling.

Genom vetenskapliga studier vet vi att det finns ett tydligt samband mellan fysisk aktivitet och koncentrationsförmåga hos elever.

Flera av studierna indikerar att den genomsnittliga inlärningsförmågan ökar med 30 procent vid regelbunden fysisk aktivitet. I ljuset av det är det oansvarigt att inte säkra minst 30 minuters rörelse per skoldag, också för att fysiska aktiviteter bidrar till att minska allt vanligare folksjukdomar. För att förbättra resultaten är det därför för oss en självklarhet att fysisk aktivitet ska vara en naturlig del av undervisningen, antingen på schemat varje dag eller som icke betygsgrundande ”rörelsetimmar”, för att minska betygspressen. Regelbunden fysisk aktivitet bidrar till lugn, psykiskt välbefinnande och därmed en bättre studiero för alla elever.

Vi måste också inse att den svenska skolan behöver tänka modernt för att Sverige fortsatt ska vara ett land som kan konkurrera framgångsrikt inom forskning, innovation och företagande.

Att betydligt mer än nu använda informationssystem och e-lärande för individualiserad kompetensuppbyggnad är viktigt.

Det betyder inte bara att skolböcker kompletteras med elektroniska skärmar, utan att själva undervisningen lätt kan anpassas efter varje elevs kunskapsnivå och eventuella funktionshinder.

School of One i USA är ett exempel på hur detta moderna lärande används framgångsrikt, där eleverna undervisas genom olika stimuli med digitala hjälpmedel.

När effekten av undervisningen utvärderades, visade det sig att eleverna lärt sig fyra–åtta gånger så mycket som i en traditionell skola. School of One är ett av flera utmärkta exempel på hur skolan kan moderniseras effektivt med hjälp av tekniska hjälpmedel – ett måste för att förbättra resultaten, samtidigt som det hjälper till att skapa en mer individanpassad undervisning. Uppsalas barn och unga är Sveriges framtid.

Arbetet med att uppnå global konkurrenskraft och möta arbetslivets olika krav måste börja nu, och kan inte vänta i fyra år till.

Det brådskar att få till en kraftig förbättring av skolresultaten. Centerpartiet vill att skolresultatens kurva snabbt ska gå uppåt samtidigt som elevers hälsa förbättras. Vi vill ta Uppsalas och Sveriges skolor framåt mot konkurrenskraft, och för att lyckas behöver Uppsala ett nytt ledarskap efter den 9 september. Ett ledarskap som verkar för att modernisera lärandet och därmed förbättra skolresultaten, ett ökat välmående genom regelbunden fysisk aktivitet samt att ett aktivt skolval blir obligatoriskt.

Sveriges välfärd är beroende av att vi kan säkra en hög bildningsnivå inom såväl praktiska som teoretiska studieprogram.

Gör om! Gör rätt! Centerpartiet för Uppsala framåt mot en individanpassad skola som får eleverna att börja nå sin fulla potential.

Stefan Hanna, kommunalråd CenterpartietUnn Harsem, ledamot Utbildningsnämnden, CenterpartietAnna Johansson, ersättare Utbildningsnämnden, Centerpartiet