I fredags avslutades förhandlingarna i Gimo, och 23 oktober inleds den sista förhandlingsveckan vid Mark- och miljödomstolen i Nacka, om ett framtida kärnbränsleförvar i Forsmark i Östhammars kommun. Mark- och miljödomstolen har inför de fortsatta förhandlingarna begärt svar på tre frågor från Strålsäkerhetsmyndigheten:

Anser SSM att SKB har utrett risker avseende kopparkorrosion, väteförsprödning och krypning utifrån ett kritiskt vetenskapligt arbetssätt, även i ett internationellt perspektiv?

Har SSM, utöver de referenser SKB har redovisat, undersökt om det finns annat vetenskapligt underlag om kopparkorrosion, väteförsprödning och krypning, även i ett internationellt perspektiv?

Artikelbild

| Frågor på djupet. Huvudförhandlingen i mark- och miljödomstolen om kärnbränslebolaget SKB:s ansökan avslutas i slutet av oktober. Tusen meter borrkärna från berget i Forsmark syns på bilden (arkiv).

Bedömer SSM att det redovisade vetenskapliga underlaget om kopparkorrosion, väteförsprödning och krypning är aktuellt?

Frågorna bör om möjligt besvaras den 23 oktober i anslutning till att domstolen tar upp frågorna som ansluter till vad KTH-forskaren Peter Szakálos med flera har anfört om riskerna med kopparkapslarna, skriver Mark- och miljödomstolen till Strålsäkerhetsmyndigheten.

I ett nytt yttrande från Naturskyddsföreningen och MKG ifrågasätts även Strålsäkerhetsmyndighetens oberoende ställning. Bakgrunden är avslöjandet häromveckan i Sveriges Natur – som utges av Naturskyddsföreningen – om att SSM förra våren gjort egna analyser av kopparkapselns hållbarhet i slutförvar som inte lämnats in till mark- och miljödomstolen. Föreningarna åberopar SSM:s mötesprotokoll samt flera nyhetsartiklar, bland annat från UNT, till stöd för att Strålsäkerhetsmyndigheten inte har gjort en korrekt bedömning vad gäller riskerna med kopparkapselns integritet, inför myndighetens ställningstagande om tillstyrkande av ansökan den 29 juni år 2016.

SSM:s interna dokument från mötena som hållits ger enligt miljöorganisationerna en bra bakgrund till de problem som föreningarna har lyft under processen i domstolen. "Dessa problem utgörs bland annat av riskerna med att kopparkapslarna inte kommer att fungera som det är tänkt, ifrågasättande av SSM:s oberoende ställning som expertmyndighet och myndighetens bedömningar av den sökta verksamheten enligt miljöbalkens hänsynsregler" skriver Naturskyddsföreningen och MKG i sitt yttrande.

Läs även i UNT:

SSM tillbakavisar anklagelserna om slutförvar