Det visar forskare vid Karolinska institutet och Uppsala universitet i en studie bland drygt 71 000 medelålders och äldre personer i Uppsala, Västmanlands och Örebro län. Studien publiceras i medicintidskriften Heart.

– Om sambandet mellan regelbunden nötkonsumtion och sänkt risk för förmaksflimmer är ett verkligt orsakssamband innebär detta att även en ganska måttlig ökning av konsumtionen av nötter i befolkningen påtagligt skulle kunna minska insjuknandet i förmaksflimmer i samhället, säger docent Susanna Larsson vid Karolinska institutet.

Kvinnorna och männen i studien besvarade i slutet av 1990-talet en omfattande hälso-, mat- och livsstilsenkät, med frågor om bland annat hur ofta de brukade äta nötter.

Artikelbild

Susanna Larsson

Färre än var tionde svarade att de brukade äta nötter minst en gång i veckan och bara ett par procent var så förtjusta i nötter att de gjorde det minst tre gånger varje vecka.

Vid tidpunkten för enkäten hade ingen av deltagarna någon hjärt-kärlsjukdom, men under de upp till 17 år som de har följts upp sedan dess fick 7 750 av dem diagnosen förmaksflimmer.

När forskarna närmare granskade vilka som utvecklade förmaksflimmer fann de klara samband mellan deltagarnas nötkonsumtion och risken för att insjukna. Ju oftare de åt nötter, desto lägre var risken. Bland dem som brukade äta nötter tre eller fler gånger i veckan var risken för förmaksflimmer 18 procent lägre än bland dem som sällan eller aldrig åt nötter.

Forskarna påpekar att en studie som denna, i vilken deltagarna själva har valt vad de äter, inte kan bevisa att det finns ett direkt orsakssamband mellan flitigt nötätande och sänkt risk för förmaksflimmer

– Sambandet kvarstod dock även efter det att vi i tagit hänsyn till flera andra faktorer hos deltagarna som skulle kunna påverka risken för förmaksflimmer, till exempel rökning, alkoholkonsumtion, BMI-värden och fysisk aktivitet, säger Susanna Larsson.

Flera tidigare gjorda studier har kopplat regelbunden konsumtion av nötter till sänkt risk även för andra hjärt-kärlsjukdomar, däribland hjärtinfarkt och stroke.

– Därför var det en överrasking att vi inte fann några statistiskt säkra samband mellan att ofta äta nötter och sänkt risk för de flesta andra hjärt-kärlsjukdomar när vi i analysen tog hänsyn till ett flertal andra risk- och friskfaktorer hos deltagarna. Kanske har tidigare studier inte varit lika noggranna när de gjort sådana justeringar, säger Susanna Larsson.

Fotnot: Hela studien i Heart kan läsas här