Näringslivets regelnämnd har kartlagt Sveriges kommuner utifrån en rad olika parametrar som rör företag. Kartläggningen för Uppsala län presenterades på torsdagen och visar att länet som helhet klarar sig bra. Exempelvis finns i större utsträckning olika typer av företagslotsar i länet jämfört med i landet i stort. Handläggningstiden för exempelvis serveringstillstånd och bygglov är också kortare. Många kommuner har också kortat sina handläggningstider sedan den förra kartläggningen gjordes år 2012.

Dock finns skillnader mellan länets kommuner gällande bland annat handläggningstider. I Heby, Tierp och Östhammar är handläggningstiden för serveringstillstånd i snitt tre veckor, medan den i Enköping är åtta veckor. För bygglov har Tierp i snitt en veckas handläggningstid medan Uppsala har i snitt åtta veckor. Även avgifter skiljer sig mycket och enligt Näringslivets regelnämnd är skillnaderna svårmotiverade.

– Det finns all anledning för kommunerna att titta på hur tiderna kan skilja sig så mycket. Kommunerna har mycket att lära av varandra här, säger August Liljeqvist, sakkunnig på Näringslivets regelnämnd.

Flera kommuner saknar också en så kallad servicegaranti, en gräns för hur snabbt kommunen i regel ska handlägga ärenden.

NNR identifierar också att få kommuner erbjuder möjligheten för företag att följa sina ärenden via nätet. Något man anser skulle underlätta både för företagen och handläggarna.